Tidligere projekter

Uligheden for retten
Vilkår og rettigheder for tjenestefolk og landarbejdere på danske herregårde i 1800-tallet

 

Dorte Kook Lyngholm, cand.mag. i historie og filosofi, ph.d. i historie, udførte i perioden 1. februar 2013 – 31. oktober 2014 forskningsprojektet Uligheden for retten på Dansk Center for Herregårdsforskning. Projektet var støttet af Kulturstyrelsen.

Projektet belyste vilkårene for tjenestefolk og landarbejdere på danske herregårde i perioden 1791-1921 via en undersøgelse af retspraksis i sager om tjenesteforhold.

På godserne havde man i begyndelsen af 1800-tallet en lang tradition for, at befolkningen var underlagt godsejernes juridiske myndighed. Og for den store gruppe af mennesker, der i århundredets løb leverede arbejdskraft til godserne og herregårdene, forblev det retlige bånd til godsejerne en levende realitet. Som århundredet skred frem, blev godsejernes selvstændige retlige råderum – f.eks. i forbindelse med tugtelsesretten – dog løbende indskrænket.

Projektet undersøgte retspraksis omkring tjenestekonflikter på godserne og den udvikling domstolenes håndtering af retstvister omkring tjenesteforhold gennemgik i 1800-tallet. Via arkivmateriale fra bl.a. forligskommissioner og politiretter belyste det, hvordan den grundfæstede ‘ulighed’ mellem godsejerne og deres folk blev håndteret ved domstolene. Projektet diskuterede hermed retssikkerhed i en historisk sammenhæng og bidrog med nye informationer om væsentlige aspekter i udviklingen frem mod den moderne retsstat.

Dorte Kook Lyngholm er bl.a. forfatter til ph.d.-afhandlingen Den patrimoniale ret. Godsejeren som juridisk myndighed og privat aktør i 1700-tallets danske retsvæsen, Aarhus Universitet 2012 som i 2013 er udgivet under titlen Godsejerens ret. Adelens retshåndhævelse i 1700-tallet – lov og praksis ved Clausholm birkeret samt artiklen … da bør hans Husbond derpaa at tale. Adelige godsejere som anklagere i enevældens lokale retsvæsen red. Signe Steen Boeskov, Dorte Kook Lyngholm og Mikael Frausing: “Det pryder vel en Ædelmand. Festskrift til Carsten Porskrog Rasmussen i anledning af hans 50-års fødselsdag.” Dansk Center for Herregårdsforskning 2010.