Personalhistorie

Andersen, J. Oskar: “Holger Rosenkrantz den Lærde: en biografisk skildring med bidrag til belysning af danske kirke- og studieforhold i det syttende aarhundredes første halvdel”, Bang: København, 1896

Andersen, Lise. “Jakob Seefeldt – fra landadel til højadel”, i Henrik Gjøde Nielsen (red.): Fra reformation til enevælde. Renæssancen i Nordjylland 1536-1660.Nordjyske Renæssancestudier. 2007.

Berner Schilden-Holsten, H. og Albert Fabritius: Lehnsbaron Hans Berner Schilden Holsten’s  Slægtsbog. I-III inkl. del-bind + tavle-/registerbind. Kbh. 1940-1970.

Bjørn, Claus: Den gode sag. En biografi om Christian Ditlev Frederik Reventlow. København 1992.

Bobé, Louis (udg.): Geheimrat Detlev von Ahlefeldts Memoiren aus den Jahren 1617-1659. Nach der Originalhandschrift im Haseldorfer Archiv herausgegeben. København 1896

Bobé, Louis og Palle Rosenkrantz (udg./overss.): Ditlev Ahlefeldts Erindringer 1617-1660. Oversat fra tysk, med anmærkninger. København 1922.

Bobé, Louis og C.E. Reventlow: Efterladte Papirer fra den Reventlowske Familiekreds i Tidsrummet 1770-1827: Meddelelser af Arkivere paa Pederstrup og Brahe-Trolleborg. 1-10. København 1895-1932.

Bobé, Louis: Slægten Ahlefeldts Historie. Udarb. paa Foranledning af Lehnsgreve C.J.F. Ahlefeldt Laurvig.1-6. København 1897-1913.

Bricka, C.F. og S.M. Gjellerup: Den danske Adel i det 16. og 17. Aarhundrede.Samtidige Levnetsbeskrivelser, uddragne af trykte og utrykte Ligprædikener. 1-2. København 1874-1875.

Clausen, H.P. og Jørgen Paulsen: Augustenborgerne. Slægt, Slotte, Skæbne. Fra Als og  Sundeved Bind 58. 1980.

Danmarks Adels Aarbog. 1884-.

de Hofman, Tycho: Historiske Efterretninger om velfortiente danske Adelsmænd: Overs. forøg. og forb. 3 Dele. København 1777-1779.

Engelstoft, C.T.: Den gamle danske Adelsslægt Brockenhuus: En historisk Oversigt. Kbh. 1875. Særtryk af Historisk Tidsskrift, 4. rk. IV og V.

Erichsen, John: ”Brødrene Classen – veje til rigdom, magt og udødelighed”, Gyldendal, 2017

Fabritius, Albert: Danmarks Riges Adel. Dens Tilgang og Afgang 1536-1935. En Studie i dansk Adelshistorie. København 1946.

Graugaard, Esben, Mogens Kragsig Jensen, Rigmor Lillelund og Jan Dalsten Sørensen: Vesterlandets konge – Christen de Linde. En vestjysk matador og hans slægt. Holstebro 2004.

Hoff, Annette: Gehrdt de Lichtenberg. Storkøbmand, godsejer, pengeudlåner og fabrikant. Auning 2007.

Hoff, Annette: Karen Rosenkrantz de Lichtenbergs dagbøger og regnskaber: hverdagsliv 1771-1796 på herregården Bidstrup og i Horsens. Horsens og Auning 2009.

Iversen, Kim Ørsted: “Eske Brock og hans tilknytning til købmændene i Randers”, i: Herregårdshistorie 3, Gammel Estrup 2008.

Jensen, N. Thyge: Herremænd med gyldne Kæder. Slægten Skeel. Herrerne til Fussingø (Ca. 1500- 1702). 1998.

Koudal, Jens Henrik: Grev Rabens dagbog. Hverdagsliv i et adeligt miljø i 1700-tallet. Odense 2007.

Krogh, F.: De danske Majorater. En genealogisk Haandbog. København 1868.

Larsen, Christian (udg.): Eske Brock medt egen handt. Eske Brocks dagbøger 1604-1622. Auning 2005. Heri: Litteraturliste med yderligere angivelser vedr. Eske Brock.

Laursen, Jesper og Niels Clemmensen: “Lensgreven. Historien om Mogens Frijs.” Gads Forlag, Moesgaard Museum og Dansk Center for Herregårdsforskning, 2017

Laursen, Jesper og Eva Scmidt: “Herremanden. En adelig families storhed og fald.”Gad og Moesgaard Museum, 2013

Lunn, Frederik Carl August: Meddelelser om Etatsraad Frederik Carl August Lunn til Knabstrup, væsentligst efter hans egne Optegnelser. Udgivet af hans Børn. Kbh. 1888.

Matthiesen, Hugo: En Greve. Jørgen Scheel til Grevskabet Scheel, Stamhuset Gl. Estrup samt Ulstrup (1768-1825). København 1954.

Olden-Jørgensen, Sebastian: “Herluf Trolle : adelsmand, kriger og skolestifter”, Gyldendal 2016

Pedersen, P. Storgaard: Slægten Tang, Efterkommere af Laur. Tang paa Nørtang i Ulfborg. Ringkøbing 1921.

Rosenkrantz, Palle (red.): Dansk Adel. Udgivet af Dansk Adelsforbund i Anledning af dets 25-Aars Jubilæum. København 1932.