Tidligere projekter

Herregården mellem ideal og praksis

 

Dorte Kook Lyngholm, cand.mag. i historie og filosofi, ph.d. i historie, påbegyndte den 1. november 2014 forskningsprojektet Herregården mellem ideal og praksis. Gammel Estrup som hjem og status 1830-1930 på Dansk Center for Herregårdsforskning. Projektet er støttet af Kulturministeriet.

Gammel Estrup. Foto: Hans Henrik Tholstrup

Projektet undersøger periodens særlige modsætningsfyldte herskabsrolle afspejlet i boligkulturelle idealer og indretningspraksis med herregården Gammel Estrup som eksempel. Projektet belyser de kulturelle distinktioner, der kom til udtryk i de materielle rammer, som den herskabelige familie skabte omkring sig. Ud fra rekonstruktioner af interiør og stemning vil det indkredse kulturelle værdier hos herskabet, hvis selvopfattelse forstås som forankret både i det moderne og det traditionelle.

Efter flere århundreders storhed blev Gammel Estrup med en fallit i 1800-tallets begyndelse reduceret til en af de mange små herregårde, hvor ambitionen om at udfolde et herskabeligt pragtideal måtte afvejes nøje med de økonomiske realiteter. Anvendelsen af netop Gammel Estrup som case vil dermed kunne bidrage til en større forståelse af den “almindelige” herregårds statusarbejde og illustrere en herskabstype, der i forskningens hidtidige fokus har været underbelyst.

Projektet gennemføres bl.a. på grundlag af dybdegående arkivundersøgelser af kildegrupper, der hidtil har været upåagtede i denne sammenhæng. Dets resultater vil blive anvendt direkte i forbindelse med det igangværende arbejde med restaurering og nyformidling af interiører fra årene 1840-1920 i den permanente udstilling på Gammel Estrup – Herregårdsmuseet.

Dorte Kook Lyngholm er bl.a. forfatter til ph.d.-afhandlingen Den patrimoniale ret. Godsejeren som juridisk myndighed og privat aktør i 1700-tallets danske retsvæsen, Aarhus Universitet 2012 som i 2013 er udgivet under titlen Godsejerens ret. Adelens retshåndhævelse i 1700-tallet – lov og praksis ved Clausholm birkeret samt artiklen … da bør hans Husbond derpaa at tale. Adelige godsejere som anklagere i enevældens lokale retsvæsen red. Signe Steen Boeskov, Dorte Kook Lyngholm og Mikael Frausing: “Det pryder vel en Ædelmand. Festskrift til Carsten Porskrog Rasmussen i anledning af hans 50-års fødselsdag.” Dansk Center for Herregårdsforskning 2010