Gods- og kulturhistorie

Andersen, Britta m.fl. (red.): “Herregårdshistorie”, Bind 1-11, Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, 2006-2016

Andersen, Marie Aaberg: “To par kopper fra Gammel Estrup – en historie om porcelæn, kaffe, te og chokolade i 1700-tallet”, i: Herregårdshistorie 3, Gammel Estrup 2008.

Bisgaard, Lars og Mogens Kragsig Jensen, (red.): “Den danske adel siden 1849”, Gad og Dansk Adelsforening, 2015

Boeskov, Signe, Dorte Kook Lyngholm og Mikael Frausing: Det pryder vel en ædelmand. Festskrift til Carsten Porskrog Rasmussen i anledninge af hans 50-års fødselsdag. Auning 2010.

Boeskov, Signe: “Herregård og herskab. Distinktioner og iscenesættelser på Nørre Vosborg og Hvedholm 1850-1920”, Museum Tusculanums Forlag, 2017.

Burman-Becker, J.G. Efterretninger om de gamle Borge i Danmark og Hertugdømmerne. 1.-3. Samling. Kbh. 1830-1832.

Bøgh Anders, Helle Henningsen & Kristian Dalsgaard (red.): Nørre Vosborg i tid og rum, Bind 1-2, Aarhus Universitetsforlag 2014

Erichsen, John: “Fra slottets tid. Herregården Pederstrup på Lolland 1858-1938”, Reventlow-Museet Pederstrup, 2004

Erichsen, John: “Fra slottets tid: En herregårdshistorie fra Lolland 1858-1938”, Museum Lolland-Falster, 2013

Erichsen, John og Mikkel Venborg Pedersen: The Danish Country House, København 2014

Hoff, Annette: Karen Rosenkrantz de Lichtenbergs dagbøger og regnskaber: hverdagsliv 1771-1796 på herregården Bidstrup og i Horsens. Horsens Museum og Landbohistorisk Selskab, Auning 2009

Holm, Bo Kristian og Nina J. Koefoed (red.): Lutheran Theology and the shaping of society: The Danish Monarchy as Example. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2018

Ilmakunnas, Johanna: “Et ståndsmässigt liv: familjen von Fersens livsstil på 1700-talet.”, Svenska litteratursällskapet i Finland, Atlantis 2012

Ilmakunnas, Johanna: “Högadelen bor i staden: Fersenska palatset som urbant mirkrokosmos i Stockholm ca. 1740-1795” i :Bebyggelsehistorisk Tidskrift.  68, 2014

Ilmakunnas, Johanna: “The luxury shopping experience of the Swedish arictocracy in eighteenth-century Paris”, Kaartinen, M., Montenach, A. & Simonton, D. (red.).: Luxury and gender in European towns, 1700-1914,  Routledge, 2014

Ilmakunnas, Johanna: “To build accordin to one’s status: A country house in late 18th-century Sweden”, i:  Stobart, J. & Hann, A. (red.)  The Country House: Material Culture and Consumption. Swindon: English Heritage, 2016

Ingesman, Per, Ulla Kjær, Per Kristian Madsen og Jens Vellev (red.): Middelalderens Danmark. Kultur og samfund fra trosskifte til reformation. København 1999.
Heri bl.a.: Carsten Porskrog Rasmussen og Lennart S. Madsen: Herremænd og borge

Ingesmann, Per og Jens Villiam Jensen (red.): “Riget, Magten og Æren”, Aarhus Universitetsforlag, 2001

Jacobsen, Grethe: “Danske ligprædikener 1565-1610. Køn, stand og embede i en litterær genre”, i Historisk Tidsskrift, hæfte 1, 2015

Jensen, Hans: Dansk jordpolitik. 1-2. Kbh. 1936-1945. Genoptryk 1975.

Jensen, Hans: “Storgodsudviklingen og Lensafløsningen”, i: Danske Slotte og Herregaarde, red. Arthur G. Hassø, bd. 4, 1945.

Jespersen, Knud. J.V.: Skaføgaards adkomstbreve og jordebøger 1647-1797. Hornslet 1975.

Jørgensen, Harald og Fridlev Skrubbeltrang: Det Classenske Fideicommis gennem 150 år. København 1942.

Jørgensen, Poul Johs: Dansk Retshistorie. Retskildernes og Forfatningsrettens Historie indtil sidste Halvdel af det 17. Aarhundrede. København 1940.

Kjærgaard, Thorkild: Konjunkturer og afgifter. C.D. Reventlows betænkning af 11. februar 1788 om hoveriet. København 1980.

Kuiper, Yme, Nikolaj Bijleveld og Jaap Dronkers (red.): “Nobilities in Europe in the twentieth century: reconversion strategies, memory culture and elite formation”, Peeters, 2015

Ladewig Petersen, Erling: Magtstat og godsdrift. Det danske ressourcesystem 1630-1730. København 2002.

Lassen, Erik: H.C. Andersen og herregårdene. 1993.

Laursen, Jesper: Herregårdsbilleder. Livet på Moesgård 1900-1950. Højbjerg 2010.

Laursen, Jesper: Herregårdsjagt i Danmark. København 2009.

Laursen, Jesper: “Adelskultur og herregårdsjagt i tiden mellem Junigrundloven og Lensafløsningen”, i Kulturstudier, Bind 2, Hæfte 1. 2011.

Laursen, Jesper og Niels Clemmensen: “Lensgreven. Historien om Mogens Frijs.” Gads Forlag, Moesgaard Museum og Dansk Center for Herregårdsforskning, 2017

Laursen, L., F. J. West og S. Nygård (red.): Kronens Skøder på afhændet og Erhvervet Jordegods i Danmark, fra Reformationen til Nutiden: I Uddrag. 1892-1955

Leonhard Jörn og Christian Wieland (red.): “What makes the nobility noble?: comparative perspectives from the sixteenth to the twentieth century”, Vandenhoeck & Ruprecht, 1995

Lerdam, Henrik: Danske len og lensmænd 1370-1443. København 1996
Lerdam, Henrik: Birk, lov og ret. Birkerettens historie i Danmark indtil 1600. København 2004.

Lyngholm, Dorte Kook: Godsejerens ret. Adelens håndhævelse i 1700-tallet – lov og praksis ved Clausholm birkeret, Dansk Center for Herregårdsforskning, Auning 2013

Løgstrup, Birgit: Jorddrot og offentlig administrator. Godsejerstyret inden for skatte- og udskrivningsvæsenet i det 18. Aarhundrede. København 1983.

Løgstrup, Birgit: “Den bortforpagtede statsmagt”, i: Bol og By, Landbohistorisk Tidsskrift 1985.

Løgstrup, Birgit: Bundet til jorden. Stavnsbåndet i praksis 1733-1788. Odense 1987.

Madsen, Herman: Romantik og Historie fra danske Herregårde. 1959.

Mathiesen, Hanne: Den gamle Herregård: en bog om 1700-tals matadorer i Thy. Thisted 1988.

Mogensen, Margit og Poul Erik Olsen. Godsejerrøster. Landøkonomiske indberetninger fra Roskilde amt 1735-1770. Kbh. 1984.

Nielsen, Lauritz: “Danske privatbiblioteker gennem tiderne – indtil udgangen af det 17. aarhundrede”, Gyldendalske boghandel, Nordisk Forlag, København, 1946

Nissen, Hans Nicolai: Efterretning om de Siællandske og Møenske Jordegodsers Hartkorn, Eiere, Kiøbepriser, Salg og Beheftelser. Et Bidrag til Danmarks Statistik. Sorø 1807.

Olsen, Gunnar: Hovedgård og bondegård. Studier over stordriftens udvikling i Danmark 1525-1774. København 1957.

Pedersen, Kjeld: “Adelsslægten Juel og gården Aabjerg i Vedersø”, Ubirex, 2014

Pedersen, Mikkel Venborg: Hertuger. At synes og at være i Augustenborg, 1700-1850. København 2005.

Petersen, Viggo: Aalborg og herregårdene. Aalborg-bogen 1985.

Porsmose, Erland: “Landsbynedlæggelser og hovedgårdsekspansion på Fyn. En studie i sammenhængen mellem problemstilling, metode og registrering”, i: Historisk Tidsskrift 1978.

Raben-Levetzau: Danmarks Aktive Adel. København 1996.

Rasmussen, Carsten Porskrog: “Dansk godshistorie – en oversigt”, i: Bol og By, Landbohistorisk Tidsskrift 1999:2.

Rasmussen, Carsten Porskrog, Hans Schultz Hansen, Kaare Ulrich Jessen og Klaus Thingholm Kristensen (red.): Det danske godssystem – udvikling og afvikling 1500-1919. Århus 1987.

Rasmussen, Carsten Porskrog: “Kampen om godset”, i Ole Høiris og Thomas Ledet (red.): Oplysningens verden. Idé, historie, videnskab og kunst. Århus 2007.

Rasmussen, Carsten Porskrog: Rentegods og hovedgårdsdrift. Godsstrukturer og godsøkonomi i hertugdømmet Slesvig 1524-1770. I-II. Åbenrå 2003.

Rasmussen, Carsten Porskrog: “Hertuggodser. Storgodssamfund på Als og Sundeved fra 1500-tallet til 1800-tallet”, Historisk Samfund for Als og Sundeved , Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, 2016

Rasmussen, Jens og Anne Riising (udg.): Biskop Jacob Madsens visitatsbog 1588-1604. Odense 1995.

Rundquist, Angela: “Blått blod och liljevita händer: en etnologisk studie av aristokratiska kvinnor 1850-1900″, Carlsson 1989

Schacke, Adam Tybjærg: Gods, gårde og kulturlandskab. Besiddelsesforhold og godsstruktur i den sydlige del af Nørrejylland 1570-1788. Auning 2007.

von Schwerin, Alexandra: Den dolda kvinnomakten. 500 år på Skarhults slott, Stokholm 2014

Selskabet til Historiske Kildeskrifters Oversættelse: ” Krøniken om gråbrødrenes fordrivelse fra deres klostre i Danmark”, Munksgaard, 1967

Skovvang, Jannie: Kreaturforsikringsforeningen KUSTOS 1881-1999. Auning 2009.

Skrubbeltrang, Fridlev: “Godsejer og Fæstebonde”, i Arthur G. Hassø (red.): Danske Slotte og Herregaarde, bd. 4, 1945.

Steensberg, Axel: Herremændene på Herningsholm. Ridderliv og studeavl. Herning 1975.

Steinrud, Marie: “Den dolda offentligheten: kvinnlighetens sfärer i 1800-talets svenska högreståndskultur”, Carlsson Bokförlag 2008

Stuart, Melinda Young & Niels Peter Stilling: Danske herregårde og Amerika. Rejser i guldalderens Danmark og pionertidens USA med maleren Ferdinand Richardt. Søllerød 2003.

Tamm, Ditlev (red.): “Kongens Retterting 1537-1660”, Bind 1-2, Jurist- og Økonomforbundet  i samarbejde med Selskabet til Udgivelse af Kilder til Danmarks Historie, 2004

Ulsig, Erik: Danske adelsgodser i middelalderen. København 1968.

Wedel-Jarlsberg, Friderich Wilhelm: Veiledning til rigtige Begreb om de danske Jorde-Godsers Indretning i Hoved-Gaarde og underliggende Hovnings-Bønder med tvende Breve i samme Materie. København 1782.

Winge, Mette og Claus Seidel: På besøg – med H.C. Andersen på danske herregårde. 2004.