Publikationer

Alle udgivelser kan købes ved henvendelse til museumsbutikken på Gammel Estrup – Herregårdsmuseet.
T: 8648 3001
Mail: museumsbutikken@gammelestrup.dk

Lensgreven

Historien om Mogens Frijs

Af Jesper Laursen og Niels Clemmensen. Udg. af Gads Forlag i samarbejde med Dansk Center for Herregårdsforskning og Moesgaard Museum, 2017. ISBN: 978-87-12-05543-3

Lensgreve Mogens Frijs (1849-1923) var den fremmeste repræsentant for den adelige overklasse, da den endnu havde noget at skulle have sagt. Han var Danmarks største og rigeste godsbesidder, der omgav sig med mest mulig pomp og pragt. Herregården Frijsenborg i Østjylland, var centrum i danmarkshistoriens største grevskab og for et selskabsliv, som omfattede en række af landets førende familier og personligheder, bl.a. Edvard Brandes, Blixen-familien m.fl., samt talrige repræsentanter fra både det danske og flere udenlandske kongehuse.

Samtidig indtog Mogens Frijs rollen som betydningsfuld politiker i en brydningstid, hvor der blev indført reelt demokrati i Danmark, og han medvirkede selv, da de adelige godsejere mistede deres sidste privilegier.

Denne pragtudgivelse bygger på et privatarkiv, der ikke tidligere har været kendt, og den tegner et indgående billede af hovedpersonens personlige udvikling og rolle i samfundet. Bogen er rigt illustreret med malerier og fotografier, som for en stor dels vedkommende stammer fra familiens enestående billedsamling.

Pris 349,95 + porto og eksp.gebyr

Herregård og herskab

Distinktioner og iscenesættelser på Nørre Vosborg og Hvedholm 1850-1920

Af Signe Boeskov. Udg. af Museum Tusculanums Forlag og Dansk Center for Herregårdsforskning, 2017. ISBN: 978-87-635-4144-2

Fortidens herregårdsliv er for mange forbundet med overdådige selskabers festklædte forsamling i herskabelige rammer. Diamanter på damerne og sølv på bordene i krystallysekronens skær. Livlig diskussion om udfaldet af dagens store jagt blandt herrerne rundt om billardbordet. Sådanne forestillinger har rod i den for de danske herregårde bemærkelsesværdige tid – herregårdslivets sidste storhedstid – der udfoldede sig i perioden fra ca. 1850 til ca. 1920. Her oplevede mange af herregårdenes herskabsfamilier en opblomstring i form af forbedret økonomi, pragtbyggerier og et rigt selskabsliv. Men den samfundsorden, hvori herregårdene spillede en magtfuld rolle og havde høj status, var samtidig under forandring. Og storhedstiden endte brat.

Bogen beskriver herregårdskultur og herregårdsfamiliernes liv i denne særlige epoke gennem et indblik i to meget forskellige herregårdsmiljøer. Det ene er det aristokratiske miljø på den store fynske herregård Hvedholm, daværende hovedsæde i grevskabet Brahesminde og hjem for familien Bille-Brahe-Selby, der var rundet af gamle, adelige slægter. Det andet herregårdsmiljø, der åbnes for læseren, er vestjyske Nørre Vosborg; mindre og langt mindre velhavende end Hvedholm og med den borgerlige familie Tang som 1800-tallets ejere. Nørre Vosborgs betydning for egnen var stor, og familiens bestræbelser på at værne om herregårdens omdømme var mange.

Gennem et rigt kildemateriale og bogens mange illustrationer bringes læseren ind i herregårdenes stuer og sale, til sommersoiré i herregårdshaven, på storslåede kongebesøg og ind bag dagbøgernes, erindringernes og brevenes fremstillinger.

Pris 348 + porto og eksp.gebyr

Godsejerens ret 

Adelsens retshåndhævelse i 1700-tallet – lov og praksis ved Clausholm birkeret

Af Dorte Kook Lyngholm. Udg. af Dansk Center for Herregårdsforskning og Landbohistorisk Selskab, 2013. ISBN: 978-87-7526-222-9

Bogen omhandler den dobbeltrolle, som danske adelige godsejere spillede i enevældens lokale restvæsen som både offentlig juridisk myndighed og privat part i retstvister på landet. Den analyserer lovgivningen på området i perioden 1683-1770 og går samtidig tæt på den daglige lokale retspleje ved Clausholm birkeret i 1750’erne.

Her inviteres læseren indenfor i tingstuen på Clausholm til forhandlinger om alt fra dagligdags efterlysninger af bortkomne dyr og lommeure til mere spektakulære retstvister om sædelighedsforbrydelser og arbejdsnedlæggelser blandt hoveribønderne.

Bogen er den første systematiske danske fremstilling af emnet, og den tegner et billede af godsejerne som et meget centralt og integreret led i enevældens lokale retspleje.

Pris: 198 + porto og eksp.gebyr.

Ormstrup – Historien om en midtjysk herregård

Af Espen Kirkegaard Espensen. Forlagsredaktion: Signe Steen Boeskov og
Carsten Porskrog Rasmussen. Udg. af Ormstrup Gods under medvirken af Dansk
Center for Herregårdsforskning. Skippershoved 2012. Ill., Register (ISBN
978-87-89224-49-7)

Ormstrup er på mange måder en ganske almindelig dansk herregård. Det betyder,
at den store historie om de danske herregårde også afspejles i Ormstrups
historie. Men Ormstrup er også en unik herregård med sin helt egen historie.
Denne bog handler om begge dele, og der berettes også om både markante ejere og
mange mere ukendte personer, der gennem tiden har boet og arbejdet på
Ormstrup.

Særpris: 168 kr. (normalpris 198 kr.) + porto og eksp.gebyr.

Nybygt af gammel Art.
Nygotisk herregårdsarkitektur i Danmark 1830-1900.

Af Anne Grethe Sværke. Udg. af Dansk Center for Herregårdsforskning og forlaget Skippershoved, 2010. Ill. ISBN: 978-87-89224-47-3.

Der blev bygget usædvanligt mange nye hovedbygninger på de danske herregårde i perioden 1830-1900. På en tredjedel af alle herregårde blev der således enten bygget helt nyt eller foretaget væsentlige ombygninger. Perioden, der økonomisk, politisk og socialt var en storhedstid for landets godsejere, kom altså også til at rumme stor fornyelse og pragtudfoldelse gennem byggeaktiviteterne på herregårdene.

Byggestilen var historicistisk, og forestillinger om fortidens borge og middelalderens stemninger dukkede op i hovedbygningens nygotiske formsprog og dermed i det danske landskab. Periodens arkitektoniske udtryk med sine mange historiske henvisninger er siden hen ofte blevet opfattet som udtryk for stilforvirring. Denne bogs undersøgelse af tidens herregårdsbyggerier vidner imidlertid om en stærk stilbevidsthed hos både bygherrer og arkitekter og giver et indblik i samtidens oplevelse af bygningerne og det herregårdsliv, de dannede ramme om.

Anne Grethe Sværke skildrer udviklingen af den nygotiske herregårdsarkitektur på dansk jord og kaster nyt lys over denne udvilkings sammenhæng med samtidens forståelse af herregården, fortiden og den nationale arkitektur.

Pris: 290 kr. + porto og eksp.gebyr.

Det pryder vel en Ædelmand. Festskrift til Carsten Porskrog Rasmussen i anledning af hans 50-års fødselsdag.

Red.: Signe Steen Boeskov, Dorte Kook Lyngholm og Mikael Frausing. Udg. Af Dansk Center for Herregårdsforskning, 2010. Ill., register. ISBN: 978-87-990777-8-6.

Festskriftet er en hyldest til lektor, dr.phil. Carsten Porskrog Rasmussen i anledning af hans 50-års fødselsdag i 2010. Bogen er skrevet af en kreds af yngre forskere med faglig baggrund i etnologi, arkitektur, kunsthistorie og historie. Den rummer ti nyskrevne forskningsartikler med emner, der alle i bred forstand knytter an til herregårdsforskningen.

Pris: 99 kr. + porto og eksp.gebyr.

Byens adelsgårde og palæer. Norden 1720-1800. 
Red.: Britta Andersen og Pernille Roholt. Udg. af Dansk Center for Herregårdsforskning og forlaget Skippershoved 2008. Ill. ISBN 978-87-89224-43-5.

I bogen fortæller forfatterne historien om og bag de storslåede palæer, der blev opført i 1700-tallets Skandinavien. Læseren præsenteres for historien om familierne bag disse pragtboliger, men får også et indblik i de arkitektoniske værdier, der gemmer sig i disse huser, og som var næsten ligeså vigtigt for adelens selvforståelse som deres slægtshistorie.

Pris: 198 kr. + porto og eksp.gebyr.

Herregårdenes Indian Summer – fra Grundloven 1849 til Lensafløsningsloven 1919.
Red.: Britta Andersen, Dorte Christensen og Carsten Porskrog Rasmussen. Udg. af Dansk Center for Herregårdsforskning og forlaget Skippershoved 2006. Ill. ISBN 87-89224-41-8.

I bogen behandler danske forskere udvalgte aspekter ved herregårdsmiljøet i tiden mellem 1849 og 1919. Med udgangspunkt i et antal herregårde udforsker antologien forskellige dimensioner af det kulturelle og selskabelige liv i perioden og kaster nyt lys over denne epoke i dansk historie.

Pris: 198 kr. + porto og eksp.gebyr.

Gehrdt de Lichtenberg. Storkøbmand, godsejer, pengeudlåner og fabrikant.
Af Annette Hoff.
Udg. af Dansk Center for Herregårdsforskning og Horsens Museum 2007. Ill.
ISBN 978-87-90555-13-9.

Museumsinspektør Annette Hoff har på baggrund af en grundigt arkivarbejde skrevet en fremragende bog om storkøbmanden Gehrdt de Lichtenberg. Han ejede 20 kirker og 11 herregårde, bl.a. Bidstrup som han byggede om og istandsatte. Bogen skildrer hans virke med pengeudlån, skolebyggeri og fabriksvirksomhed, såvel som den Norgeshandel han varetog sideløbende med driften af de mange herregårde.

Pris: 295 kr. + porto og eksp.gebyr.

Gods, gårde og kulturlandskab. Besiddelsesforhold i den sydlige del af Nørrejylland 1570-1788.
Af Adam Tybjærg Schacke. Udg. af Landbohistorisk Selskab 2007. ISBN 978-87-75262-12-0.

I udgivelsen, der er en bearbejdet udgave af Adam Schackes ph.d.-afhandling, får læseren en grundig præsentation til godsstrukturen i den sydlige del af Nørrejylland. På baggrund af undersøgelser af forholdet mellem den tidlige moderne tids naturgrundlag, bebyggelser og godsstruktur i perioden mellem 1570 og 1788 analyseres 16oo-tallets godsstruktur og de tendenser, som har været med til at forme det moderne herregårdslandskab og vores opfattelse heraf.

Pris: 298 kr. + porto og eksp.gebyr.

Kreaturforsikringsforeningen KUSTOS 1881-1999.
Af Janni Skovvang, red.: Stine Lucia Rasmussen og Pernille Roholt. Udg. af Dansk Center for Herregårdsforskning 2009. Ill. ISBN 978-990777-1-7.

Med oprettelsen af kreaturforsikrings-foreningen KUSTOS i 1881 blev det endeligt muligt for de store landbrug at forsikre deres værdifulde besætninger. Bogen følger KUSTOS gennem de 118 år foreningen eksisterede og giver derigennem en bred indføring i de ændringer landbruget og samfundet oplevede i det 20. århundrede.

Pris: 99 kr. + porto og eksp.gebyr.