Arkitektur, inventar og landskab

Agerbæk, Kirsten: Klassicisme i Sydvestjylland: bygmestrene Peder Frisvad og Mikkel Stobberup. København 1970.

Ahlefeldt-Laurvig, Jørgen: “Et haveanlæg fra det 18. århundrede (Eriksholm)”, i: Fra Holbæk amt, årg. 69, 1976.

Andersen, J.P.: “Herregaardshavernes Betydning for den æstetiske og økonomiske Udvikling af vort Havebrug”, i: Havekunst årg. 10, 1929.

Andersen, J.P.: “Vore Herregaardsparkers Bevaring. Nye Retningslinjer for deres Vedligeholdelse og Brug”, i : Havekunst årg. 9, 1928.

Andrup, Otto: Fortegnelse over Malerierne på Vemmetofte adelige Jomfrukloster. Kbh. 1918.

Andrup, Otto: “Gaunø og dens Malerisamling”, i: Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt. Aarg. 5, 1916.

Beckett, Francis: Renaissancen og Kunstens Historie i Danmark. København 1897.

Beckett, Francis: “Skal Vallø Stiftbygning rives ned?”, i: Kunstbladet, 1898.

Beckett, Francis: “Rygaard og Hesselagergaard”, i Architekten årg. 5, Nr. 39, 1903.

Beckett, Francis: Danske Herreborge fra det 16. Aarhundrede. I serien: Kunstakademiets Opmaalingsarbejder. København 1904.

Berner Schilden Holsten, H: “Langesøs Bygningshistorie”, i: Aarbog for Historisk Samfund for Odense og Assens Amter. Bind 3, 1922-25.

Bernhard, Ole, Claes Foghmoes og Birgit Gjeddebæk: “Sanderumgård have”, i: Fra kvangård til humlekule. Nr. 4, 1974.

Betænkning om bevaringen af den danske herregård. Afgivet af det af Miljøministeren den 7. Maj 1984 nedsatte Herregårdsudvalg. København 1987.

Bisgaard, Lars: “Verdensborgeren på Fyn. Johan Bülow og Sanderumgaards have”, i: Fynske Årbøger, 2005.

Bjørn, Claus: Knuthenborg Park. Danmarks største herregårdspark og dens skabere. Knuthenborg/Bandholm 1999.

Bligaard, Mette. Frederiksborgs Genrejsning. Historicisme i teori og praksis. Kbh. 2008.

Bojsen-Møller, Helge: “Hesselagergård”, i: Architekten årg. 9, Nr. 49, 1907.

Brogaard, Peter, Hakon Lund og Hans Edvard Nørregård-Nielsen: Danmarks arkitektur. Landbrugets huse. København 1980. Indgår i: Danmarks arkitektur 1-6, red. Hakon Lund. København 1979-1981.

Christensen, Annie: 500 år i en dansk have – Tusinder af hænders arbejde. København 2004.

Clemmensen, Mogens: “Udvendig Murbemaling i Renæssancetiden”, i: Architekten årg. 20, 1918, nr. 47 og 48.

Clemmensen, Tove: Borreby – Bygningshistorie og Inventar. København 1942.

Clemmensen, Tove: “Et Klunkehjem: møbelstudier på herregården Brolykke”, Nationalmuseets Arbejdsmark, 1942

Clemmensen, Tove: Møbler på Clausholm, Langesø og Holstenshuus. København 1946.

Danmarks Kirker. Bind 1-. København 1933. Uafsluttet. Heri: Omtale af kapeller og kirker i og ved Herregårde.

Danske Herregaardshaver. Kai Gottlob, Vilh. Lorenzen og Georg Georgsen (red.). Hefte 1-13. København 1930-1939.

Dehn-Nielsen, Henning og Hans Henrik Tholstrup: Slotte og herregårde set fra luften. København 1996.

Döry, Ludwig: “Malede vægdekorationer i danske herregårde 1710-1740”, i: Budstikken 1962.

Elling, Christian: Danske Herregårde. København 1942.

Elling, Christian: Den  romantiske Have. Danske Studier. København 1942.

Elling, Christian: “Ledreborg”, i: Kunstmuseets Aarsskrift. Bind 20/21, 1933-34.

Elling, Christian: “Lerchenborg og den vestsjællandske Rokoko”, i: Fra Holbæk amt. årg. 2, Bind 8, 1934.

Elling, Christian: Paraden. Kunst i enevældens Danmark. Kbh. 1958.

Elling, Christian: Slotte og Herregaarde i Barok og Rokoko. København 1928.

Engquist, Hans Henrik: Tjele. En midtjysk herregårds bygningshistorie. København 1974.

Engquist, Hans Henrik: “Fire fynske herreborge. Nyt syn på Rygaards, Hesselagergårds, Egeskovs og Ørbæklundes bygningshistorie”, i: Architectura 1980.

Engquist, Hans Henrik: “Herregårdene Odden og Kokkedal – samt lidt om de små senmiddelalderlige stenhuse”, i: Bygningsarkæologiske Studier. 1994.

Engquist, Hans Henrik: “Schackenborg”,i: Bygningsarkæologiske Studier 1996.

Erichsen, John: “Fra slottets tid. Herregården Pederstrup på Lolland 1858-1938”, Reventlow-Museet Pederstrup, 2004

Erichsen, John: “Fra slottets tid: En herregårdshistorie fra Lolland 1858-1938”, Museum Lolland-Falster, 2013

Erichsen, John og Luise Skak-Nielsen:Naturen & Kunsten – landskabshavens kulturhistorie i Danmark 1780 – 1830. Danmark 2012.

Eriksen, Svend: Om vælske gavle og andre problemer i dansk arkitektur i det 16. århundrede. København 1956.

Erstad-Jørgensen, E.: “Vore Herregaardshaver”, i: Havekunst Årg. 3, 1922.

Erstad-Jørgensen, E.: “Går vore Herregaardshaver i Forfald?”, i: Havekunst Årg. 15, 1934.

Fynske herregårde – set af Niels Ringe. København 1999. Ulla Kjær, Peter Kristiansen og Hanne Christensen (red.)

Gregersen, Hans: Bangsbo. Frederikshavn 1983.

Hammer, Bente: “Dronninglunds barokhave. En herregårdshave og dens historie”, i: Architectura 1979.

Hansen, Steen Ivan: Senmiddelalderlige herregårdsbygninger. Hovedfagsspeciale i middelalder-arkæologi. Højbjerg 1987.

Hartmann, Jørgen B.: “Dansk Herregårdsarkitektur”, i Arthur G. Hassø (red.): Danske Slotte & Herregaarde. 1945.

Holgersen, Søren (red.): Om bevaring af herregårdshaver. 1988.

Holstein, Ulrich: Danske herregårdes anlægsprincipper i den gotiske renæssance. En arkitektonisk redegørelse med speciel behandling af sædegårdene Bavelse – Holckenhavn – Næsbyholm. Odense 1976.

Israelsen, N.J.: Nicolaus Hinrich Rieman, bygmester i Jylland. 1965.

Israelsen, N.J.: Løvenholm. En herregård på Djursland. København 1988.

Israelsen, N.J.: Matrup. Tilegnet familien Westenholz. Århus, Matrup/Tyrsting 1993.

Israelsen, N.J.: Et sengotisk billedskærerarbejde på Matrup. Århus 1979.

Jensen, Chr. Axel: “Visborggaard. Undersøgelse ved Bygningens Istandsættelse”, i: Architekten årg. 19, 1917, nr. 36 og nr. 37.

Jensen, Chr. Axel: Gjorslev. Roskildebispens Borg paa Stevns og dens Bygningshistorie. København 1924.

Jerk, Flemming: Herregårde i Danmark i tekst og billeder. København 1980.

Jørgensen, Mogens Schou: “En herregårdssamling. Oldsamlingen på Lerchenborg”, i: Fra Holbæk amt 1976.

Kjær, Ulla (red.): Katalog til udstilling (Nationalmuseet): Herregården – 500 års drøm og virkelighed 25. september 2004 – 28. marts 2005. København 2004.

Kjærbøl, Helene: Gaven fra Uttental. Fotografier fra Gammel Estrup og Uglemose 1927. Auning 2005.

Klüwer, Vibeke: “Frederiksgave. Opførelse og indretning af en storkøbmands landsted”, i: Architectura 17, 1995.

La Cour, Vilhelm: Danske borganlæg til midten af det trettende århundrede. 1-2. København 1972.

Langberg, Harald: Danmarks bygningskultur. En historisk oversigt. København 1955.

Langberg, Harald: Clausholms bygningshistorie. København 1958.

Langberg, Harald (red.): Hvem byggede hvad. Gamle og nye bygninger i Danmark. 1952.

Lemche, Søren: “Vallø Slot”, i: Architekten Årg. 6, Nr. 35-43, 1904.

Lorenzen, Vilh.: Rantzauske Borge og Herresæder. København 1912.

Lorenzen, Vilh.: Studier i dansk Herregaardsarkitektur i 16. og 17. Aarhundrede. København 1921.

Lorenzen, Vilh.: Danske Herregaardsarkitektur fra Baroktiden. I serien: Gammel Dansk Bygningskultur, Meddelelser fra Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring. København 1928-1933.

Lorenzen, Vilh.: Rosenholms bygmestre. København 1937.

Lorenzen, Vilh.: Dominicus Baetiaz. En italiensk Renæssancebygmester i Danmark. København 1938.

Lorenzen, Vilh. og Charles Christensen: Vallø. København 1938.

Lund, Hakon: “Et bidrag til Lerchenborgs bygningshistorie”, i: Kunstmuseets årsskrift bd. 51/52, 1965.

Lund, Hakon (red.): Danmarks Arkitektur. 1-6. Kbh. 1979-1982.

Lund, Hakon: Herregårdens hektiske tid 1850-1920. København 1987.

Lund, Hakon, Lulu Salto Stephensen og Annemarie Lund: Danmarks havekunst. I-III. København 2000-2002.

Marcmann, Karen: Bangsbos bygningshistorie. Frederikshavn 1984.

Nielsen, Jesper Herbert og Mette Skougaard: “Fjellerup Østergaard – En jysk herregård på Frilands-Museet”, i: Nationalmuseets Arbejdsmark 1988.

Norn, Otto: Christian III’s Borge. I-II. København 1949.

Norn, Otto: “Albret Skeels Fussingø, en jydsk Herreborg”, i: Fra Randers Amt 1956.

Norn, Otto: Serlio and Denmark. Analecta Romana Instituti Danici. København 1960.

Norn, Otto: Hesselagergård og Jacob Binck. En Tilskrivning. København 1961.

Nystrøm, Arne: Spøttrup. København 1944.

Olsson, Patrik: “Ömse sidor om vägen : allén och landskapet i Skåne 1700-1900”, Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, 2012

Paulsen, Jørgen: “Om Portrætsamlingen på Ledreborg. Familiesalen og Biblioteket”, i: Kunstmuseets Aarsskrift. 1940, Bind 28.

Petersen, Steen Estvad: Herregården i kulturlandskabet. Samspillet mellem bygningskunst og landskabskunst på nogle danske herregårde. København 1975.

Petersen, Steen Estvad: Danske herregårde. Bygninger – haver – landskaber. København 1980.

Petersen, Steen Estvad: Nyt syn på den danske herregård. Et ukendt kulturmiljø. København 1999.

Petersen, Steen Estvad: “Herskaber og vandskaber – vand på slotte og herregårde”, i: Erik Hofmeister (red.): De ferske vandes kulturhistorie i Danmark. Silkeborg 2004.<<<<<

Petersen, Viggo: “Renæssancestiltræk ved nordjyske herregårde”, i Henrik Gjøde Nielsen (red.): Fra reformation til enevælde. Renæssancen i Nordjylland 1536-1660. Nordjyske Renæssancestudier. 2007.

Poulsen, A: Glorup Have. En Vejledning for Besøgende. Nyborg 1895.

Raabyemagle, Hanne: Søholm. Et landsteds bygningshistorie. København 1984.

Raabyemagle, Hanne: “Den engelske have. A.G. Moltke og Glorup”, i:  Kjeld de Fine Licht (red.): Forblommet antik. Klassicismer i dansk arkitektur og havekunst: studier tilegnede Hakon Lund 18. oktober 1988. København 1988.

Rohde, H. P.: Johan Bülow paa Sanderumgaard. Odense 1961

Scavenius, Bente: Danmarks Dejligste Haver. En Lystvandring. København 2008.

Schiøtt, Fr.: “Gerhard Hansen de Lichtenberg og hans Byggevirksomhed”, i: Architekten Årg. 9, Nr. 44, 1907.

Schjørring, Chr. B.: “Knud Brahes Pavillon i Engelsholms Dyrehave”, i: Vejle Amts Aarbøger 1935.

Schütte, Gudmund: “Eskjær Hovedbygning gennem Tiderne og dens planlagte Ødelæggelse 1873”, i: Skivebogen Bind 23, 1931.

Skau, Jens Skrumsager (red.): Herregårdenes bevaring. En fremtid for helheden? København 1996.

Smed, Mette: “”Godsejernes Lykketime”: Om renæssance- og barokmotiver i dansk herregårdsarkitektur og portrætmaleri 1850-1900″, i: Nina Damsgaard (red.): Danmarks Christian. Christian IV i eftertiden. Århus 1988.

Smidt, C.M.: “Aunsbjerg”, i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi. 4. Række, Bind 6, 1929.

Smidt, C.M.: “Møllerup i Djursland”, i: Samlinger til jydsk Historie og Topografi. 4. Række, Bind 6, 1929.

Smidt, Claus M.: “To fynske herregårde under Louis-Seize-tiden: Krengerup og Einsiedelsborg”, i Fynske Årbøger 1976.

Sværke, Anne Grethe: Nybygt af gammel Art. Nygotisk herregårdsarkitektur i Danmark 1830-1900. Dansk Center for Herregårdsforskning og Skippershoved, 2010.

Sellæg, Jo: Drammen. Blott til lyst. Lystgårdenen i og omkring Drammen 1700-1860, Drammen 2014

Tholle, Johannes: “Herregaardshaverne”, i:  Architekten årg. 28, 1926.

Tholle, Johannes: “Sydsjællands og Møens Havebrug i gamle Dage”, i: Aarbog for Historisk Samfund for Præstø Amt. aarg. 15, 1926.

Tholle, Johannes: “Vore Herregaardshaver og deres Fremtidsmuligheder”, i: Gads danske Magasin, Ny Række, Årg. 22, 1928.

Tholle, Johannes: Den romantiske Have ved Sanderumgaard. I: Aarbøger for Odense Amt 1931-36.

Thorlacius-Ussing, V.: Reventlow-Museet Pederstrup. København 1971.

Troels-Lund, (Troels): Herregårde og slotte. Udkommet som tredje bog i Dagligt liv i Norden i det sekstende Aarhundrede. Første udgave: 1879-1901. Herefter både “folke-” og “pragtudgave(r)” med flere eller færre illustrationer. 6. udgave ved Erik Kjersgaard. 7 bind. 1968-1969.

Tvede, Gotfred: “Visborggaard”, i: Architekten Årg. 20, 1917.

Varming, Jens Christian: “Af Lerchenborgs bygningshistorie”, i: Architectura 1979.

Varming, Jens Christian: “Christianssæde. Bygningshistoriske oplysninger om baron Jens Juels anlæg fra 1690”, i: Antikvariske studier 6. København 1983.

Vellev, Jens: “Viborgbispens og lensmændenes Hald – og noget om Brattingsborg og Niels Bugges Hald”, i: Hikuin 19: En bog om borge. Højbjerg 1992

von Buchwald, Elisabeth (red.): Herregården. Bygningskulturens Dag 2004. København 2004.

Voss, Knud og Frantz Wilhelm Vendt: Herregården Hindsgavl. 1969.

Weilbach, Frederik: Architekten Lauritz Thurah. København 1924.

Weilbach, Frederik: Architekten C.F. Harsdorff. København 1928.

Weilbach, Frederik: Dansk Bygningskunst i det 18. Aarhundrede. København 1930.

Østergaard, Jens: “Løvenborg Slotshave og dens gartnere, J.G. Scherg og søn, gennem 65 år”, i: Fra Holbæk amt. Årg. 2, bind 15, 1957.